hybrydowe Notacje

Wyposażony projektantów, architektów, urbanistów, architektów krajobrazu, planistów środowiskowych, muzyków, inżynierów oprogramowania i sprzętu i artystów multimedialnych, warsztatów skupiała się na zapisach mieszańca przestrzeni. Przez mieszanie i łączenie dziedzin wiedzy użytkownika, warsztaty skierowane środowisk miejskich w ich hybrydyczności i złożoności.

artykuł
Warsztat

31 marca-3 kwietnia 2011

@ Centrum Sztuki Współczesnej “Znaki Czasu”
Toruń, Poland

Seria wybranych sytuacjach miejskich w Toruniu, będzie funkcjonował jako studia przypadków do warsztatu. Te miejskie przestrzenie zostały uznane w ich wielości wymiarach: fizycznym i zbudowany przestrzeń, przestrzeń społeczna obsługi i spotkania, urojona przestrzeń narracji miejskich, warstwowa przestrzeń sieciowej komunikacji medialnej, płyn przestrzeń akustyczna, przestrzeń ducha historii, 5-wymiarowej przestrzeni przyszłości … te przestrzenne wielu wymiary nie były rozpatrywane oddzielnie oraz w izolacji, ale w ich nakładania się i fuzji, czyli przestrzeń była skierowana w jego stanie hybrydowym.

Co łączy Erika Biingera, Johna Grzinicha, Elizabeth Sikiaridi & Frans Vogelaar?
Skąd pomysł żeby pierwsze i zarazem ostatnie wydanie magazynu P+K Centrum Sztuki Współczesnej w Toruniu znalazło się w numerze “Glissanda” poświęconym muzyce w przestrzeni publicznej?

Odpowiedzią jest długofalowy projekt a otwartej formule, który zastal zainicjowany w 2009 roku przez kuratorów [Daniel Muzyczuk, Agnieszka Pindera, Joanna Zielińska ÷ Krzysztof Gutfrański kurator programu P+K 2010-11] w toruńskiej instytucji z myślą o lokalnych spo-łecznościach. POKÓJ Z KUCHNIĄ usytuowany na parterze CSW jest od tego czasu miej-scem dyskusji, koncertów i artystycznych akcji, funkcjonuje także jaka punkt nieformalnych spotkań z przyjaciółmi i przestrzeń działań edukacyjnych. Jest to obszar ogólnie dostępny i niebiletowany, który można też bezpłatnie wynająć na organizację wydarzeń zgodnych z założoną linią programową, a także miejsce, w którym rozegrało się co najmniej kilka gorących dyskusji na temat kondycji toruńskiej kultury. Powołując do życia P+K, chcieliśmy podkreślić wydawałoby się oczywisty fakt, że przestrzeń instytucji sztuki jest przestrzenią publiczną. Temat ten podejmowaliśmy wielokrotnie w ramach rozmaitych w ydarzeń. Elemen-tem wartym podkreślenia jest również fakt, że przestrzeń ta służy poszerzeniu pola dzia-łalności instytucji sztuki o eksperymentalną muzykę oraz działania społeczne. Uciekając od podniosłej atmosfery sal wystawowych, staraliśmy się stworzyć miejsce zdemokratyzowa-nej dystrybucji wiedzy. Korzystając z gościnności „Glissanda” prezentujemy działania ostat-nich miesięcy, jakimi były warsztaty i wykłady pod tytułem Hybrydowe notacje, prowadzone przez Elizabeth Sikiaridi & Frans Vogelaar, a także siódma edycjallowych Map Czasu Johna Grzinicha. Oba te projekty badały prze strzeń miejską, analizując jej różnorodne wymiary (przestrzeli fizyczna, architektoniczna i historyczna, wymiar społecznej użyteczności dane-go miejsca, sieci komunikacji medialnej, zmienność przestrzeni akustycznej, it cli. Tekstom je podsumowującym towarzyszy rozmowa z Edkiem Biingerem, który za swoją najlepszą do tej pory realizację uznaje właśnie pracę w przestrzeni publicznej.